Podawanie leków dzieciom w szkole i przedszkolu …

 


Będąc rodzicem, zwłaszcza dziecka przewlekle chorego, warto zdawać sobie sprawę z niektórych dodatkowych praw i obowiązków, jakie przysługują w szkołach czy przedszkolach.

Dnia 29 października 2010 r. (uaktualnienie 20 stycznia 2011 r.) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony został komunikat – stanowisko ministra zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu, zawierający informację o podawaniu leków uczniom z chorobą przewlekłą. Wynika z niej bezpośrednio, że obowiązujące przepisy umożliwiają nauczycielom udzielanie dzieciom pomocy przedmedycznej.

Niezmiernie przydatnym wyjaśnieniem całego problemu leków podawanych w szkołach jest wypowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej /Tadeusz Sławecki, Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r./, będąca de facto odpowiedzią na interpelację nr 1039 w sprawie uczniów chorych na cukrzycę.

W interpelacji czytamy m.in.:

„Zadania związane z organizacją kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty, w formach zapewniających im realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapis art. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy zapewnia uczniom w szczególności dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Przepis tej ustawy nakłada również na szkołę obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Należy również nadmienić, że art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący przedszkole/szkołę/placówkę m.in obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży.

[…] Jeśli wśród uczniów jest dziecko przewlekle chore, dyrektor przedszkola, szkoły oraz placówki zobowiązany jest przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z dzieckiem oraz stałego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu.

[…] Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) [akty uchylony i zastąpiony przez Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – dop. red.] również reguluje sprawy dotyczące problematyki uczniów przewlekle chorych, którzy zostali wymienieni jako szczególnie wymagający objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§ 2 ust. 1 pkt 7). Przepisy te wskazują na formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce. Pomoc taka polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, m.in. wynikających z choroby przewlekłej.

[…] Jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor przedszkola/szkoły/placówki lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Ponadto obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o zdarzeniu.

[…] Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje liczne działania, w tym również we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Mają one na celu umożliwienie dzieciom przewlekle chorym uczestnictwa w życiu szkolnym zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi.

[…] 3. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone zostały komunikaty – stanowisko ministra zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu (29 października 2010 r., uaktualnione 20 stycznia 2011 r.). Stanowisko zawiera informację o podawaniu leków uczniom z chorobą przewlekłą. Wynika z niej, że obowiązujące przepisy umożliwiają nauczycielom udzielanie dzieciom pomocy przedmedycznej. Wykonywanie tych czynności przez nauczycieli może być prowadzone na zasadzie umowy zawartej między nauczycielami i rodzicami czy opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się nauczyciela do wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarskich.

W sytuacji kiedy w czasie pobytu w szkole dziecko będzie wymagało podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę), czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, nauczyciel), jeżeli zostały poinstruowane w tym zakresie. Osoby, przyjmując zadanie, muszą wyrazić na to zgodę, przy czym posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym.

Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracowników szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami przewlekle chorego dziecka a pracownikiem szkoły. […]

Z wyrazami szacunku
Sekretarz stanu
Tadeusz Sławecki

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r."


Przydatne linki:

Komunikat MEN z dnia 29 października 2010 r.:
https://archiwum.men.gov.pl/images/pdf/stanowisko_mz.pdf

Strony internetowe MEN, na których dostępny jest komunikat (dostęp 28-06-2014 r.):
https://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=217&Itemid=275

Odpowiedź na interpelację nr 1039 (dostęp 28-06-2014 r.):
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1AAE4013

Możliwość komentowania została wyłączona.