Zespół Dravet

 

Zespół Dravet (ang. Dravet Syndrome, DS) to rzadka (1:20 000 – 1:40 000 żywych urodzeń), genetycznie uwarunkowana dysfunkcja mózgu (encefalopatia), przyjmująca formę bardzo ciężkiej i słabo reagującej na jakiekolwiek leczenie padaczki.
Zespół chorobowy opisany został po raz pierwszy w 1978 roku przez dr Charlotte Dravet jako SMEI (ang. Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy), stąd dawna, alternatywna jego nazwa – ciężka miokloniczna padaczka niemowląt.

Pierwsze, na ogół długotrwałe napady padaczkowe pojawiają się już w okresie niemowlęcym (pierwszy rok życia dziecka), w latach kolejnych prezentując rozmaite formy.

Pomiędzy drugim i piątym rokiem życia rozpoczynają się narastające problemy z harmonijnym i prawidłowym rozwojem dziecka, docelowo obejmując większość z poniższych elementów:

 • opóźnienie ruchowe i behawioralne, w tym autystyczne
 • problemy z odpowiednim poruszaniem się i zachowaniem równowagi (ataxia)
 • problemy ortopedyczne
 • opóźnienie rozwoju i rozumienia mowy
 • problemy z właściwym wzrostem i odżywaniem się
 • problemy ze snem
 • przewlekłe infekcje
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • zakłócenia autonomicznego układu nerwowego, odpowiedzialnych za właściwą temperaturę ciała, pocenie się itp.

Za ok. 80 % przypadków występowania Zespołu Dravet odpowiedzialna jest mutacja genu SCN1A, kodującego napięciowozależny kanał sodowy, za pozostałe 20% przypadków – mutacje obecne w genach SCN9A, SCN2B, PCDH19, GABRG2 oraz (nowe odkrycie) GABRA1 i STXBP1.

Osoby z Zespołem Dravet muszą pozostawać pod szczególną opieką opiekunów ze względu na większą niż zazwyczaj częstość występowania SUDEP (ang. Sudden Unexplained Death in Epilepsy – nagła niewyjaśniona śmierć w padaczce).

Aktualne możliwości leczenia Zespołu Dravet są bardzo ograniczone, tym niemniej istnieją już pewne standardy, których przestrzeganie może podnieść jakość życia tak osób chorych, jak i ich opiekunów. Nowe leki, wprowadzane na rynek przez koncerny farmaceutyczne, dają nadzieję na lepsze jutro mimo tak ciężkich przeżyć, jakich doświadczają dzisiaj rodziny dotknięte tą chorobą …

Najbardziej charakterystyczne cechy ZESPOŁU DRAVET:

 • pierwsze napady w pierwszym roku życia
 • obecność drgawek padaczkowych wywoływanych nagłą zmianą temperatury ciała (podwyższenie lub obniżenie), ale także – obecnością wzorów geometrycznych (padaczka fotogenna, fotowrażliwość)
 • częste stany padaczkowe (napady padaczkowe trwające pow. 30 minut)
 • napady nieświadomości, napady częściowo złożone, toniczno – kloniczne, miokloniczne, występujące również w nocy
 • słaba reakcja na większość leków przeciwpadaczkowych
 • możliwa nieprawidłowa reakcja na niektóre z dostępnych leków przeciwpadaczkowych, manifestująca się znaczącym zwiększeniem ilości i mocy napadów (np. Tegretol / Carbamazepine, Sabril / Vigabatrin, Lamitrin / Lamotrygine, Luminalum / Phenobarbital)
 • średnie lub duże opóźnienie umysłowe
 • obecność mutacji genetycznych genu SCN1A, rzadziej – SCN9A, SCN2B, PCDH19, GABRG2, GABRA1 i STXBP1

Obecne standardy leczenia Zespołu Dravet, zebrane w formie kilkustronicowej broszury informacyjnej, wydanej przez Europejskie Forum Chorób Rzadkich i Leków Sierocych ORPHANET.
Nieocenione źródło informacji tak dla rodziców niedawno zdiagnozowanych dzieci, jak i specjalistów chcących pogłębić swoją wiedzę na temat tego Zespołu …

https://www.orpha.net/data/patho/PL/EmergencyGuidelines_ZespolDravetPLPro.pdf

 


(opracowano na postawie informacji zawartych na stronach portalu www.dravetfoundation.org, dostęp 14/01/2014 r.)

 

Możliwość komentowania została wyłączona.